• 33.0158
  • 36.0890
  • 42.8137

İfraz İşlemi Nedir?

Tapuya tek bir parseli halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılmasına ifraz işlemi denir. Gayrimenkulün bir sahibi varken bölünmesi ya da bir kısmının satılması gibi durumlarda yapılan tapu kütüğündeki değişikliklerdir.

İfraz işlemi nasıl yapılır?

İfraz işleminin yapılabilmesi için ifraz harcı ödenmeli ve gerekli belgelerle söz konusu gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurulması gerekiyor.

İfraz harcı hesabı parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden yapılır. İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkullerin ilgili belediye tarafından bildirilen emlak beyan değerinden az olmaması gerekiyor. Buna göre beyan edilecek değerleri üzerinden binde 9.9 oranında tapu ifraz harcı tahsil ediliyor. Bununla birlikte, ifraz işlemine konu olan gayrimenkullerin üzerinde rehin, irtifak hakkı veya şerh olmaması gerekiyor. (Hak sahipleri tarafından alınmalı)

İfraz işlemi için gerekli belgeler:

  • Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve ek belgeler.
  • Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi.
  • İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
  • Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.
  • İfraz işleminin yapıldığı gayrimenkulün niteliği eğer bina ise DASK deprem sigortasının olması gerekiyor.


İfraz işlem süreci

Tapu işlemlerinin her birinde olduğu gibi ifraz işlemi sırasında da belirli usul ve kanunlar takip edilmelidir.

Öncelikle ifraz edilmek istenilen arsanın hangi konumda olduğuna bakılmalıdır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalması halinde gerekli başvuru işlemi belediye encümenine yapılmaktadır. Arsanın belediye ve mücavir sınırları dışında kalması halinde gerekli başvuru il idare kuruluna yapılmalıdır.

İşlem süresi ortalama 30 günü bulmaktadır. Geçen 30 gün içinde yapılan incelemeler sonunda ilan şeklinde duyuru yapılır. Kabul edilmesi halinde 15 gün içinde imar planı tapu sicil müdürlüğüne sunulmalıdır. Tapu sicil müdürlüğü ise imar planıyla ilgili olarak tescil işlemini en geç 30 içinde yapmak zorundadır.

İşlemin yapılma süreci belediyelerce takip edilmektedir. Belediyelerin belirlediği aracı kurumlar tarafından da ifraz işleminin yapılması mümkün olmaktadır. İşlemin takip sırasında öncelik mühendisler tarafından hazırlanan krokili beyannamenin kadastro müdürlüklerine iletilmesi gerekir. Kadastro müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmaktadır. Bir sonraki aşamada ise belediye encümeni ve il idare kurulu devreye girer. Bu iki kurumun onay vermesiyle birlikte tapu sicil müdürlüğüne evrak kadastro müdürlüğü tarafından iletilmektedir. En son il tapu sicil müdürlüğünde sonuçlanmakta buradan çıkan onayla yeni imar planı kabul edilmektedir.

İşlemin yapılması için gerekli olan belgelerin de toparlanması önemlidir. Krokili beyanname ilk sırada yer alırken taşınma malla ilgili olarak belediye encümen kararı da zorunlu evrakların arasına eklenmesi gereken önemli belgelerden birdir.

Mal sahiplerinin nüfus cüzdanları, pasaportları da eklenmesi gereken belgeler arasındadır. Kendilerinin müracaat etmemeleri halinde eden kişiye verilen vekâletnamenin de belgeler içinde olması zorunludur. İkişer tane fotoğraf da son olarak belgeler içerisinde olması gereken belgelerdendir.

İfraz işleminin iptali nasıl yapılır?

Belediye encümen kararının verilmesi halinde bağımsız bölümler ifraz yolu ile ayrılabiliyorlar. Belediyeler ifraz işlemini kendi imar planları kapsamında da gerçekleştirebiliyor. Belediye tarafında yapılan ifraz işlemleri, ifraz işleminin iptali davasıyla iptal edilebiliyor.

Tevhid işlemi nedir?

İfraz ayırmak anlamında kullanılırken tevhid ise birleştirme işlemidir. Birbirine yakın ya da bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemidir. Tapu sicil kayıtları altına alınması sürecinde yapılan işleme verilen addır. Parçalı şekilde olan arsaların birleştirilmesi ve tek bir tapu altında toplanması işlemi olarak da ifade edilir.

Fotoğraflar

Sayfa toplam 6.129 kez görüntülenmiştir.